Iwami

An Iwami boar-tusk netsuke of a spider on a taro leaf signed Iwami no kuni kaaigawa Seeiyodo Bunshojo chokoku, toki ni bunseï tsuchinoto ushi shoka nari